Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat prof.dr. E.K. Grootes (22 maart 1936 – 5 februari 2020) is overleden. Eddy Grootes was een van de oprichters van de Werkgroep De Zeventiende Eeuw, de eerste voorzitter en ook lang daarna nog een drijvende kracht en meer dan betrokken lid. Om die reden is hij dan ook ook benoemd tot erelid, een titel die hem meer dan toekwam. Wij herdenken Eddy als een wijze, bedachtzame en betrokken bestuurder die bruggen kon slaan tussen disciplines en mensen.

CfP Jaarcongres: The Cultural Dimension of Dutch Overseas Expansion

Call for Papers: Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Universiteit Utrecht, vrijdag 28 augustus 2020

De culturele dimensie van de Nederlandse expansie overzee

“Het is alleen gelt en geen wetenschap die onse luyden soeken aldaer [in Indië], ’t gunt is te beklagen”, treurde de Amsterdamse burgemeester en VOC-bestuurder Nicolaes Witsen in 1712. De Nederlandse handelscompagnieën staan om veel bekend, maar niet om hun interesse in cultuur. Zo merkte niet een van de VOC-dienaren op dat zich op Java de grootste Boeddhistische tempel ter wereld bevindt (de Borobudur), en duurde het tot 1814 voordat deze werd herontdekt (door de Engelsen). Evenmin ambieerden Nederlandse dichters een navolging van de epische lofzang door Luís de Camões op de Portugese wereldwijde zeevaart. De Nederlandse expansie had een aantoonbare invloed op natuurwetenschap en geneeskunde, zoals Harold Cook aantoonde in Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age (2007). Maar wat waren de gevolgen – als die er al waren – voor cultuur en geesteswetenschappen?

Op dit gebied is er nog veel te ontdekken. Nederlandse geldzucht lag immers ten grondslag aan de vroegste uitwisseling van materiële cultuur op echt mondiale schaal, met het verschepen van 40 miljoen stuks Chinees porselein van Oost-Azië naar Europa en Amerika. In verschillende steden in de Republiek verkochten gespecialiseerde “Indische” winkels rariteiten uit zes continenten. Reisverslagen – zelfs als ze door de VOC werden besteld en dus voornamelijk een handelsoogmerk hadden – bevatten tussen de regels door een schat aan etnografische informatie. Enkelingen met geleerde interesses doorbraken het commerciële patroon, wat resulteerde in de eerste Westerse vertalingen uit het Sanskriet (door Abraham Rogerius, 1651), van een Hindoeïstische iconografische tekst (door Philips Angel, 1657) en van het belangrijkste werk van Confucius (door Pieter van Hoorn, 1675). Zij deden waarschijnlijk een beroep op moedertaalsprekers ter plaatse; niet-Westerse  perspectieven komen nog scherper in beeld bij het bezoek van minstens drie Chinezen aan Nederland en bij de Afrikanen die model zaten voor Amsterdamse schilders.

Dit congres brengt wetenschappers uit verschillende disciplines samen –maritiem historici, kunsthistorici, wetenschapshistorici, religiewetenschappers en letter- en taalkundigen – om de culturele dimensie van de Nederlandse overzeese expansie in kaart te brengen. Twee “keynote” lezingen worden verzorgd door dr. Roelof van Gelder en dr. Mariana Françozo (Universiteit Leiden).

Mogelijke onderwerpen:

 • Culturele aspecten (taal, kunst, muziek, mythologie, religie) die in reisverslagen aan de orde komen;
 • Niet-Westerse thema’s in Nederlandse literatuur (van Moortje tot Zungchin);
 • De beeldvorming van de volkeren van de wereld, waaronder tot slaaf gemaakten en niet-Westerse bezoekers aan de Lage Landen;
 • Handel, consumptie, interpretatie en imitatie van niet-Westerse materiële cultuur;
 • Vertalingen, woordenboeken en grammatica’s;
 • Nederlandse culturele industrie (werkplaatsen van drukkers, schilders en ambachtslieden) overzee;
 • Onderwijs in de context van de VOC en WIC;
 • De culturele doorwerking van ontmoetingen, confrontaties, slavernij en kolonialisme;
 • Uitdagingen gesteld door geschiedschrijving, religie en filosofie van buiten Europa.

Werkgroep De Zeventiende Eeuw nodigt iedereen die een bijdrage (in het Nederlands of het Engels) wil leveren aan het congres uit om een korte samenvatting (maximaal 300 woorden) en CV (max. 100 woorden) in te sturen voor een paper van maximaal 20 minuten. Eveneens welkom zijn voorstellen voor een complete sessie, bestaande uit drie papers. Abstracts kunnen tot uiterlijk 15 maart 2020 ingestuurd worden naar Jaap de Haan (j.dehaan@uu.nl).

Organisatie: Marjolein Bol, Surekha Davis, Jaap de Haan, Cora van de Poppe, Thijs Weststeijn

Hier vind je een PDF van deze call voor papers: Cfp_jaarcongres2020_De culturele dimensie van Nederlandse expansie overzee

English translation below.

 

Call for Papers: Jaarcongres Werkgroep Zeventiende Eeuw

Utrecht University, Friday 28 August 2020

The Cultural Dimension of Dutch Overseas Expansion

“It is only money and not knowledge that our people are seeking [in the East Indies], which is to be lamented”, complained the Amsterdam mayor and VOC governor, Nicolaes Witsen, in 1712. The Dutch trading companies may have been associated with various qualities, but an interest in culture was not one of them. None of the VOC officials even noted the presence of the world’s biggest Buddhist temple, the Borobudur, on the island of Java, leaving its re-discovery to the British in 1814. No Dutch writer tried to emulate the epic celebration of the Portuguese maritime empire by Luís de Camões. Dutch expansion had an obvious impact on the sciences and medicine, as demonstrated in Harold Cook’s Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age (2007). But what, if any, was its impact on culture and the humanities?

Here there is, in fact, a fruitful scholarly field that largely remains to be explored. For example, Dutch lust for money set in motion the first transfer of culture on a truly global scale, when 40 million pieces of Chinese porcelain were shipped from East Asia to Europe and the Americas. “Indies shops” in different Dutch cities sold curiosities from six continents. Travelogues – even when ordered by the VOC and predominantly mercantile in outlook – offered a wealth of ethnographic knowledge for the attentive reader. Scholarly-minded individuals could break the commercial pattern, resulting in the first Western translations of a work in Sanskrit (by Abraham Rogerius, 1651), a work of Hindu iconography (by Philips Angel, 1657), and the main work of Confucius (by Pieter van Hoorn, 1675). They must have relied on the expertise of local native speakers; non-Western perspectives come into even clearer focus with at least three Chinese men who visited the Netherlands and with the Africans who sat for Amsterdam painters.

This conference brings together historians of culture, art, literature, language, philosophy, science, and religion to arrive at a fuller picture of the cultural dimensions of Dutch overseas expansion. The keynote lectures will be given by Dr. Roelof van Gelder and Dr. Mariana Françozo (Leiden University).

Possible themes include:

 • Cultural topics (art, literature, language, music, mythology, religion) addressed in travelogues
 • Non-Western themes in Dutch literature and drama (from Moortje to Zungchin)
 • Representations of the world’s peoples, including enslaved persons and non-Western visitors to the Low Countries
 • Trade, consumption, interpretation, and imitation of non-Western material culture
 • Translations, dictionaries, and grammars
 • Cultural industries (print shops, painting studios, artisan’s workshops) established overseas
 • Cultural education in the context of the VOC and WIC
 • The impact on culture of cross-cultural encounters, slavery, servitude, and colonialism
 • Challenges posed by historiographies, religions, and philosophies from beyond Europe

Working group De Zeventiende Eeuw invites all interested in this topic to send in an abstract (max. 300 w) and curriculum (max. 100 w) for a paper (in English or Dutch) of 20 minutes. Proposals for sessions, consisting of three papers, are also welcome. Deadline for abstracts: 15 March 2020, to Jaap de Haan (j.dehaan@uu.nl).

Organizing Committee: Marjolein Bol, Surekha Davis, Jaap de Haan, Cora van de Poppe, Thijs Weststeijn

 

 

Scriptieprijs Werkgroep

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2020 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die in de kalenderjaren 2018 en 2019 een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum).

De winnende scriptant wordt in de gelegenheid gesteld (een gedeelte van) de scriptie om te werken  tot een artikel voor het Jaarboek De zeventiende eeuw of het Open Access peer reviewed tijdschrift Early Modern Low Countries. De redactie van het desbetreffende tijdschrift zal hierbij assisteren. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aan andere tijdschriften is aangeboden.

Kandidaten dienen hun scriptie in drievoud, vergezeld van een referentiebrief van de scriptiebegeleider, een beknopt curriculum vitae en enige informatie over de scriptie (periode van onderzoek, korte samenvatting) voor 15 april 2020 op te sturen naar de secretaris van de jury:

Carolina Lenarduzzi

Koninginneduinweg 2

2061 AM Bloemendaal

 

Vacature: twee promotieplaatsen UGent

Binnen het project LORD (Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C.) aan de Universiteit Gent zijn er twee vacatures voor PhD-studenten. LORD is een vierjarig onderzoeksproject dat ambieert een vernieuwende bijdrage te leveren tot het debat over staatsvorming tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode in de Zuidelijke Nederlanden. De partners in dit onderzoek zijn het Algemeen Rijksarchief (Dr. Joke Verfaillie, Rijksarchief te Gent) en de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent (Prof. dr. Frederik Buylaert en Prof. dr. Thijs Lambrecht). Klik hier voor meer informatie.

Hoogendijkprijs 2020

Vlaardingen

In oktober-november 2020 zal de Hoogendijkprijs weer worden uitgereikt. Deze prijs, groot € 1500, is ingesteld in 1992 door de Vereniging Vrienden van het Visserrijmuseum, nu Museum Vlaardingen. Hij herinnert aan Ary Hoogendijk Jzn (1860-1928), auteur van het nog steeds als standaardwerk geldende ‘De grootvisscherij op de Noordzee’ uit 1893.

Artikel 2 van het prijsreglement luidt: De prijs wordt uitgeloofd voor de beste publicatie over de Neder­landse zeevisserijgeschiedenis in boekvorm of als tijdschriftar­tikel, verschenen in de periode van twee jaren voorafgaande aan het jaar van uitreiking van de prijs. Omdat de prijs door omstandigheden in 2018 niet is uitgereikt, wordt nu de periode 2016-2019 genomen.

Bij voorkeur berust de studie op onder­zoek van primair historisch bronnenmate­riaal, waartoe ook origi­nele voor­werpen, beeldmate­riaal en ‘oral histo­ry’ gere­kend worden. Het onderwerp dient duidelijk betrekking te hebben op het zeevis­se­rijverleden van Nederland in brede zin. Deze omschrijving laat ruimte voor de historische behande­ling van stof die uiteen­loopt van zuiver technische aspec­ten van het zeevisse­rijbedrijf en zijn nevenbe­drijven tot een veelheid van culturele, economi­sche en maatschap­pelijke ontwikke­lingen in de vissers­plaatsen.

Een jury, bestaande uit Prof. dr. Petra J.E.M. van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis, Vrije Universiteit, Dr. Adri P. van Vliet, plv. directeur NIMH en hoofd afdeling Publieksinformatie en Collecties, en Drs. Jeroen P. ter Brugge, conservator Maritieme Collecties Rijksmuseum,  beoordeelt de publicaties. Men kan de jury attenderen op in aanmerking komende publicaties verschenen in de periode 2016-2019.

Attenderingen met bibliografische gegevens, zo mogelijk een (digitaal) exemplaar of link vóór 1 april 2020 sturen naar: Jan P. van de Voort, voorbereiding Hoogendijkprijs 2020

Email: j.p.vandevoort@upcmail.nl

 

 

Special issue EMLC

EMLc

Table of contents Early Modern Low Countries – volume 3, issue 2 (2019)

The sixth issue of the multidisciplinary Open Access journal Early Modern Low Countries (EMLC) is now available online! EMLC is dedicated to the study of the history and culture of the Low Countries between 1500 and 1830. It is published by Uopen Journals and appears twice a year. If you want to stay informed about new issues or other developments please take a few moments to register.

EMLC is a peer-reviewed journal. We will consider new contributions in the fields of history, literary studies, art history, and related areas of study. We also welcome suggestions for book reviews or notes. If you want to contribute to EMLC please visit our website.

Special issue: knowledge production in natural history between southeast asia and the low countries

Edited by Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, and Anjana Singh

Knowledge Production in Natural History between Southeast Asia and the Low Countries
Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, Anjana Singh

The Importance of Being a Good Employee: Georg Everhard Rumphius, the Dutch East India Company, and Knowledge in the Late Seventeenth Century
Susanne Friedrich

The Serious Naturalist and the Frivolous Collector: Convergent and Divergent Approaches to Nature in D’Amboinsche Rariteitkamer
Gijsbert M. van de Roemer

Repackaging East Indies Natural History in François Valentyn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën
Siegfried Huigen

Southern-Netherlandish Observations and Knowledge Production of Naturalia on the Seas: The Writings of Michael de Febure (1721)
Wim de Winter

Book reviews

Dorothée Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek
Feike Dietz

Harriet Stone, Crowning Glories. Netherlandish Realism and the French Imagination during the Reign of Louis XIV
Michele L. Frederick 

Jaap Geraerts, Patrons of the Old Faith. The Catholic Nobility in Utrecht and Guelders, c. 1580-1702
Conrad Gietman

Sophie Raux, Lotteries, Art Markets, and Visual Culture in the Low Countries, 15th-17th Centuries
Angela Jager

Russ Leo, Tragedy as Philosophy in the Reformation World
Marrigje Paijmans

Marisa Anne Bass, Insect Artifice. Nature and Art in the Dutch Revolt
Catherine Powell

Geoffrey Parker, Emperor. A new life of Charles V; Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje
Erik Swart

Notes

José Eloy Hortal Muñoz, Pierre-François Pirlet, and África Espíldora García (eds), El ceremonial en la Corte de Bruselas del siglo XVII. Los manuscritos de Francisco Alonso Lozano – Dries Raeymaekers

Pierre-François Pirlet, Le confesseur du Prince dans les Pays-Bas espagnols (1598-1659). Une function, des individus – Violet Soen

Rupali Mishra, A Business of State. Commerce, Politics, and the Birth of the East India Company – Joris van den Tol

Early Modern Low Countries is an initiative of the Study Group Seventeenth Century and the Dutch-Belgian Society For Eighteenth-Century Studies. For information about the journal you can visit our website or contact one of the members of our team of editors.

 

Rijksmuseum Fellowship Programme

The Rijksmuseum Fellowship Programme, 2020-21

Applications due by 19 January 2020

The Rijksmuseum welcomes international, independent research proposals which open new perspectives on the museum’s collection, its history and activities. The purpose of the Rijksmuseum Fellowship Programme is to encourage and support scholarly investigation, and to contribute to academic discourses while strengthening bonds between the museum and universities. The programme enables highly talented candidates to base part of their research at the Rijksmuseum, and offers access to the museum’s expertise, collections, library and laboratories. Furthermore, the programme facilitates opportunities for Fellows to engage in workshops and excursions to encourage exchange of knowledge – both amongst themselves and the broader museum audience.

Application and procedure

Please review the eligibility, funding and application requirements by visiting the Rijksmuseum website. For the 2020-2021 academic year, candidates can apply for:

 • Andrew W. Mellon Fellowship for research in art and cultural history – Apply here
 • Terra Foundation Fellowship for research in American Photography – Apply Here
 • Johan Huizinga Fellowship for historical research – Apply here
 • Migelien Gerritzen Fellowship for conservation and scientific research – Apply here
 • Anton C.R. Dreesmann Fellowship for art historical research – Apply here

The closing date for all applications is 19 January 2020, at 6:00 p.m. (Amsterdam time/CET). No applications will be accepted after this deadline. All applications must be submitted online and in English. Applications or related materials delivered via email, postal mail, or in person will not be accepted.

Selection will be made by an international committee in February 2020. The committee consists of eminent scholars in the relevant fields of study from European universities and institutions, and members of the curatorial and conservation staff of the Rijksmuseum. Applicants will be notified by 15 March 2020. All Fellowships will start in September 2020.

Further information

For questions concerning the application procedure, contact the Coordinator of the Fellowship Programme (fellowships@rijksmuseum.nl).

 

CALL FOR APPLICATION: Conserving Canvas Initiative

The Dutch Method Unfolded, masterclass on wax-resin linings

The Department of Conservation and Restoration of Cultural Heritage of the University of Amsterdam (UvA) is pleased to announce a masterclass on wax-resin linings to be held at the UvA from 29 June to 10 July 2020. The two-week program is supported by the Getty Foundation as part of its Conserving Canvas initiative.

The goal of the masterclass is to disseminate knowledge on the history of wax-resin linings, a remedial conservation method invented in the Netherlands in the first half of the 19th century and extensively used by paintings conservators in Europe and abroad until the 1970’s. The masterclass will also inform on the impact of wax-resin linings on the physical and material characteristics of paintings. Furthermore, it will provide a platform to share expertise and reflect on the consequences of the method for today’s conservation of lined paintings.

The masterclass is a joint initiative of the University of Amsterdam with the following Dutch museums: Frans Hals Museum, Amsterdam Museum, Mauritshuis, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam and Van Gogh Museum, in collaboration with the Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE) and the Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

The masterclass is offered to a group of maximum 14 mid-career professionals in conservation including conservators of cultural heritage, art historians, curators, collection manager, and conservation scientists. The participants of the masterclass will receive funding for travel and accommodation.

The participants of the masterclass will be selected via an open call which closing date is 14 December 2019.

For further information including registration, agenda, and program, please see https://www.uva.nl/the-dutch-method-unfolded.

For inquiries please contact the program organization at wax-resin-fgw@uva.nl.

Further information on the initiative can be found at:

http://www.getty.edu/foundation/initiatives/current/conservingcanvas/index.html

wax-resin-linings