Jaarverslag

Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2016

 

De Werkgroep Zeventiende Eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2016 was het bestuur als volgt samengesteld: J. Pollmann (voorzitter) A. van Strien (penningmeester), F. Diercks (lid), M. de Baar (lid), G. Verhoeven (lid) en N. Geerdink (secretaris). De Werkgroep telt rond de 400 leden. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Eens per jaar houdt de Werkgroep een interdisciplinair congres; er wordt naar gestreefd deze congressen met enige afwisseling in Nederland en Vlaanderen te laten organiseren. Op zaterdag 27 augustus 2016 organiseerde de Werkgroep het jaarlijkse congres aan de Katholieke Universiteit Leuven onder de titel ‘Oud… Maar niet versleten! Ouderdom in de zeventiende eeuw’. Het congres werd bezocht door ca. 50 mensen. De congrescommissie bestond uit Johan Verberckmoes (Katholieke Universiteit Leuven), Marc Van Vaeck (Katholieke Universiteit Leuven), Katlijne Van der Stighelen (Katholieke Universiteit Leuven), Benjamin Roberts (Onafhankelijke onderzoeker), Jaco Zuijderduijn (Universiteit Leiden), Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen, Gent & Leiden). Het congres opende met een plenaire lezing van Lynn Botelho (Indiana University of Pennsylvania). Tijdens de sessies op het congres spraken Jaco Zuijderduijn (‘Who were old in the early modern period? New perspectives on the historical ageing process’), Benjamin Roberts (‘A Sound Mind and Body. How an elderly Johan Huijdecoper stayed vital in the Dutch Golden Age’), Ad Leerintveld (‘Constantijn Huygens, de Oude’), Isabelle Devos (‘Oud, ouder, oudst. Regionale verschillen in de sterfte in Vlaanderen tijdens de zeventiende eeuw’), Johan Verberckmoes (‘Ouderdom en christelijke hilaritas in de Spaanse Nederlanden’), Johanna Ferket (‘‘De eenen kijvage is soo ras niet gedaen of de andere die vanght weer aen.’ Oude personages en maatschappijkritiek in het Nederlandstalig komisch toneel’), Maja Meerman (‘Emancipatie van de heks. Iconografie van de vrouwelijke ouderdom in de zestiende en zeventiende eeuw’), Martijn Wijngaards (‘Beter de duivel dan een oud wijf’), Anita Boele (‘Wie zorgt er voor grootmoeder? Opvatting over intergenerationele solidariteit ten tijde van de Republiek’), Hadewijch Masure (‘Ouderenzorg in de Zuidelijke Nederlanden, 1550-1650’), Kim Overlaet (‘Will-writers and their need of “diversche diensten en bijstandicheyden’ An analysis of the support networks of older men and women in sixteenth-century Mechelen’). De lezingen werden steeds gevolgd door discussies met de zaal.

In 2016 zijn de laatste twee nummers verschenen van het tijdschrift van de Werkgroep, De zeventiende eeuw. De tijdschriftredactie bestond in 2016 uit M. de Baar, F. Blom, F. Dietz, H. Helmers, E. Kolfin, O. van Marion, G. Verhoeven, G. Vermeersch, C. Lenarduzzi (redactiesecretaris) en J. Kamp (recensieredacteur). In 2017 zullen in plaats van het tijdschrift De zeventiende eeuw twee keer per jaar het Engelstalige Early Modern Low Countries en een keer per jaar het nieuwe jaarboek De zeventiende eeuw verschijnen. Beide redacties zijn begonnen met de voorbereidingen. De tijdschriftredactie bestaat uit M. Prak (editor-in-chief), B. Deseure, F. Dietz, H. Helmers, E. Kolfin, J. Oddens en A. Singh; de jaarboekredactie uit M. de Baar, K. Brosens, C. Lenarduzzi, O. van Marion, S. Reinders en G. Verhoeven.

Het volgende congres wordt op zaterdag 26 augustus 2017 gehouden in Amsterdam, onder de titel ‘Geheime Praktijken. Secreten, spionage en stiekem gedoe in de zeventiende eeuw’. De congrescommissie bestaat uit: Djoeke van Netten (UvA), David van der Linden (RUG), Nadine Akkerman (UL) en Rindert Jagersma (UvA/RU). De Call for Papers voor dit congres is verspreid, inzendingen waren mogelijk tot begin april 2017.

Nina Geerdink (secretaris)