Call for papers Tradition and / or Modernity: Literary, Historical and Cultural Perspectives (1660-1940)

What did it mean to define oneself as ‘modern’ in Europe during the period extending from Enlightenment ‘modernity’ to the early 20th-century modernist movement in the arts? How were national self-definitions in Europe linked during this period to (perceived) modernity, most often in opposition to (perceived) tradition? In other words, what is modernity, when and how did it begin (and has it already ended)? Have we in fact ever been modern? Is there one modernity, or are there multiple modernities?

The Radboud University Faculty of Arts is pleased to present a conference that will address these questions related to the concept of modernity from the Enlightenment to the early 20th century. Bringing together scholars from different disciplinary traditions, the purpose of this conference is to take stock of the latest developments in discussions on modernity, and examine their implications for our understanding of history, religion, national identities and literature.

Het congres vindt op 26 en 27 mei 2016 aan de Radboud Universiteit plaats. Papers kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2015 ingediend worden. Meer informatie over het indienen, mogelijke thema’s en sprekers vindt u in de volledige call for papers, die u hier kunt downloaden.

Call for papers: Compassion in Early Modern Culture (1550-1700)

VU University Amsterdam, The Netherlands, 18-19 September 2015

This two-day international conference aims to bring together literary scholars, art historians, musicologists, and cultural historians to explore thinking about the experience as well as the social and political impact of compassion in early modern European culture. It seeks to combine two current approaches to the early modern passions: historical phenomenology on the one hand and the analysis of the role of compassion in the public sphere on the other.

Participants are invited to discuss which views on the experience of compassion existed in early modern Europe, and how the arousal of compassion in literature, theatres, art, sermons, music, and elsewhere was thought to impact – or did impact – the public sphere.

De volledige call for papers vindt u hier.

Call for papers jaarcongres

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden. Call for papers Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Zaterdag 29 augustus 2015, Radboud Universiteit Nijmegen

Europa

In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes.

Tijdens dit congres willen wij drie vragen centraal stellen: (1) waarom werden bepaalde personen, zaken, tradities of kunstvormen gedurende de lange zeventiende eeuw over heel Europa nagevolgd; (2) welke Europese hypes zijn afkomstig uit de Nederlanden en hoe vonden deze hun weg in Europa; en (3) hoe werden, andersom, Europese fenomenen toegeëigend door en in de Lage Landen? In een proces van navolging en toe-eigening vinden altijd adaptaties plaats, afhankelijk van de nieuwe (culturele, economische, politieke of religieuze) context.

We willen hierbij nadrukkelijk aandacht vragen voor het Europese karakter en de Europese implicaties van de hypes, steeds vanuit het perspectief van de Nederlanden: hoe Europees is de reikwijdte van een hype? Zorgen hypes binnen Europa voor eenheid of juist voor diversiteit? Duidt de navolging van een hype op het bestaan van een idee Europa of juist niet? Is er sprake van Europese toe-eigening van fenomenen die hun herkomst in andere werelddelen vinden? Welke mechanismen van symboliek en retorica spelen een rol in de processen van navolging en toe-eigening?

Onderwerpen van papers zouden kunnen liggen op het terrein van:

 • de stedelijke cultuur: ruimtelijke ordening, stedelijke gemeenschappen, gebouwen in de stad (stadhuizen, schouwburgen, stadspaleizen), beeldvorming over steden;
 • oorlog en vrede: manier van oorlog voeren en vrede vieren, beeldvorming over oorlog en vrede;
 • kunst, muziek, mode en literatuur: poëticale uitingen, vertalingen, genres, vormen, technieken, motieven;
 • voeding en genotsmiddelen: gebruiken, grillen, recepten;
 • reputaties en rollen van bepaalde instituten en individuen: adel en burgerij, auteurs, kunstenaars, politici, wetenschappers, vrouwen met een publieke functie;
 • religie: religieuze rituelen, grensoverschrijdende religieuze gemeenschappen en allianties; bindende en (onder)scheidende modellen, beeldvorming hierover;
 • handel: de relatie tussen de Republiek, Europa en de wereld, beeldvorming over handel en handelsbetrekkingen, diplomatieke missies;
 • theoretische modellen en de identiteit van de Republiek in Europa.

De congrescommissie nodigt iedereen van harte uit een bijdrage te leveren aan dit congres. De spreektijd is maximaal 20 minuten. De voertaal van het congres is Nederlands, maar ook voorstellen voor papers in het Frans, Duits en Engels zijn welkom. Abstracts voor papers of panels van drie papers kunnen tot uiterlijk 7 mei 2015 ingediend worden bij Nina Geerdink, n.geerdink@let.ru.nl Abstracts zijn maximaal 300 woorden en gaan vergezeld van een kort CV (max. 100 woorden)

De congrescommissie

 • Raingard Esser (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Nina Geerdink (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Jeroen Goudeau (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dries Raeymaekers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Call for papers Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Banner_Youth-and-Literacies_1000x200 (1)

Knowledgeable Youngsters: Youth, Media and Early Modern Knowledge Societies

Internationaal congres op 26 en 27 juni 2015, te Utrecht

Het internationale congres ‘Knowledgeable Youngsters’ beoogt een eerste en belangrijke impuls te geven aan een nieuwe onderzoekslijn, opgezet in Utrecht en Berlijn, rond de cruciale betekenis van toenemende mediawijsheid onder de jeugd in vroegmodern West-Europa. Onderzoek naar volwassenen leverde enige jaren geleden het spectaculaire inzicht op dat de toenemende vaardigheid om media te gebruiken en interpreteren een motor vormde achter wetenschappelijke en maatschappelijke vernieuwingen uit de vroegmoderne periode. Opmerkelijk genoeg bleken het vooral de mediavaardigheden van ambachtslieden en kunstenaars en niet (alleen) die van geleerden die voor grote progressie zorgden. Het delen van kennis over experimenten in ateliers en werkplaatsen via gedrukte handboeken en handleidingen veroorzaakte een explosieve groei in kennis en innovatieve technieken.

Dit congres heeft tot doel de relatie tussen media, mediagebruik en kennisproductie onder jongeren te belichten, met als achterliggende hypothese dat de jeugd een factor van doorslaggevende betekenis is geweest voor de creatie van de vroegmoderne kennismaatschappij. Hoe werd de jeugd mediawijs gemaakt: welke media en instituten droegen daaraan bij? En hoe droeg de jeugd met die verworven mediawijsheid en honger naar vernieuwing op creatieve wijze bij aan de bloei van de kennissamenleving?

We nodigen (cultuur)historici, letterkundigen, kunsthistorici, wetenschapshistorici, historisch pedagogen en andere deskundigen van harte uit om een bijdrage te leveren aan dit congres. Individuele papers kunnen zowel theoretisch en/of methodologisch van aard zijn als een concrete case study belichten. De geografische focus ligt op Engeland en de Nederlanden, maar lezingen met een transnationale en/of comparatieve insteek zijn eveneens van harte welkom. De spreektijd is maximaal 20 minuten. Abstracts kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 februari 2015.

Voor de Engelstalige Call for Papers en nadere informatie zie de congrespagina.

Call for papers congres “Een Gouden Leertijd”

ruglogoEen Gouden Leertijd. Opleiding en vorming van jongeren binnen en buiten de universiteit in de zeventiende-eeuwse Nederlanden Zaterdag 30 augustus 2014, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen In 2014 viert de Rijksuniversiteit Groningen haar vierde eeuwfeest. Na Leuven en Leiden is Groningen de derde universiteit in de Nederlanden die de leeftijd van 400 jaar bereikt heeft. Ter gelegenheid van dit bijzondere lustrum vindt het congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw plaats in Groningen. Dit congres zal in het teken staan van de leertijd van jongeren, zowel binnen als buiten de academie, in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De hele Call for Papers (deadline: 1 mei) vindt u op onze congrespagina.