Scriptieprijs Werkgroep

In het jaar 2000 heeft de Werkgroep De Zeventiende Eeuw de DZE-scriptieprijs ingesteld. Sindsdien wordt deze prijs jaarlijks – en vanaf 2007 tweejaarlijks – uitgeloofd voor een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in de Nederlanden, in de ruime betekenis van het woord.

Ook in 2020 wordt de tweejaarlijkse prijs (€500,-) weer uitgeloofd. De jury roept leden-docenten op om de prijs onder de aandacht te brengen van studenten die in de kalenderjaren 2018 en 2019 een goede (onderzoeks) MA-scriptie hebben geschreven op het gebied van de cultuur in de Nederlanden tussen 1550 en 1720. Deelname staat open voor scripties uit alle relevante disciplines. Ook in het Engels, Duits of Frans geschreven scripties komen in aanmerking. De jury bestaat uit Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam), Carolina Lenarduzzi (Universiteit Leiden) en Femke Diercks (Rijksmuseum).

De winnende scriptant wordt in de gelegenheid gesteld (een gedeelte van) de scriptie om te werken  tot een artikel voor het Jaarboek De zeventiende eeuw of het Open Access peer reviewed tijdschrift Early Modern Low Countries. De redactie van het desbetreffende tijdschrift zal hierbij assisteren. Voorwaarde is wel dat het materiaal uit de scriptie niet al elders is gepubliceerd of aan andere tijdschriften is aangeboden.

Kandidaten dienen hun scriptie in drievoud, vergezeld van een referentiebrief van de scriptiebegeleider, een beknopt curriculum vitae en enige informatie over de scriptie (periode van onderzoek, korte samenvatting) voor 15 april 2020 op te sturen naar de secretaris van de jury:

Carolina Lenarduzzi

Koninginneduinweg 2

2061 AM Bloemendaal

 

Vacature: twee promotieplaatsen UGent

Binnen het project LORD (Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C.) aan de Universiteit Gent zijn er twee vacatures voor PhD-studenten. LORD is een vierjarig onderzoeksproject dat ambieert een vernieuwende bijdrage te leveren tot het debat over staatsvorming tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode in de Zuidelijke Nederlanden. De partners in dit onderzoek zijn het Algemeen Rijksarchief (Dr. Joke Verfaillie, Rijksarchief te Gent) en de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent (Prof. dr. Frederik Buylaert en Prof. dr. Thijs Lambrecht). Klik hier voor meer informatie.

Hoogendijkprijs 2020

Vlaardingen

In oktober-november 2020 zal de Hoogendijkprijs weer worden uitgereikt. Deze prijs, groot € 1500, is ingesteld in 1992 door de Vereniging Vrienden van het Visserrijmuseum, nu Museum Vlaardingen. Hij herinnert aan Ary Hoogendijk Jzn (1860-1928), auteur van het nog steeds als standaardwerk geldende ‘De grootvisscherij op de Noordzee’ uit 1893.

Artikel 2 van het prijsreglement luidt: De prijs wordt uitgeloofd voor de beste publicatie over de Neder­landse zeevisserijgeschiedenis in boekvorm of als tijdschriftar­tikel, verschenen in de periode van twee jaren voorafgaande aan het jaar van uitreiking van de prijs. Omdat de prijs door omstandigheden in 2018 niet is uitgereikt, wordt nu de periode 2016-2019 genomen.

Bij voorkeur berust de studie op onder­zoek van primair historisch bronnenmate­riaal, waartoe ook origi­nele voor­werpen, beeldmate­riaal en ‘oral histo­ry’ gere­kend worden. Het onderwerp dient duidelijk betrekking te hebben op het zeevis­se­rijverleden van Nederland in brede zin. Deze omschrijving laat ruimte voor de historische behande­ling van stof die uiteen­loopt van zuiver technische aspec­ten van het zeevisse­rijbedrijf en zijn nevenbe­drijven tot een veelheid van culturele, economi­sche en maatschap­pelijke ontwikke­lingen in de vissers­plaatsen.

Een jury, bestaande uit Prof. dr. Petra J.E.M. van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis, Vrije Universiteit, Dr. Adri P. van Vliet, plv. directeur NIMH en hoofd afdeling Publieksinformatie en Collecties, en Drs. Jeroen P. ter Brugge, conservator Maritieme Collecties Rijksmuseum,  beoordeelt de publicaties. Men kan de jury attenderen op in aanmerking komende publicaties verschenen in de periode 2016-2019.

Attenderingen met bibliografische gegevens, zo mogelijk een (digitaal) exemplaar of link vóór 1 april 2020 sturen naar: Jan P. van de Voort, voorbereiding Hoogendijkprijs 2020

Email: j.p.vandevoort@upcmail.nl

 

 

Special issue EMLC

EMLc

Table of contents Early Modern Low Countries – volume 3, issue 2 (2019)

The sixth issue of the multidisciplinary Open Access journal Early Modern Low Countries (EMLC) is now available online! EMLC is dedicated to the study of the history and culture of the Low Countries between 1500 and 1830. It is published by Uopen Journals and appears twice a year. If you want to stay informed about new issues or other developments please take a few moments to register.

EMLC is a peer-reviewed journal. We will consider new contributions in the fields of history, literary studies, art history, and related areas of study. We also welcome suggestions for book reviews or notes. If you want to contribute to EMLC please visit our website.

Special issue: knowledge production in natural history between southeast asia and the low countries

Edited by Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, and Anjana Singh

Knowledge Production in Natural History between Southeast Asia and the Low Countries
Maria-Theresia Leuker, Charlotte Kießling, Anjana Singh

The Importance of Being a Good Employee: Georg Everhard Rumphius, the Dutch East India Company, and Knowledge in the Late Seventeenth Century
Susanne Friedrich

The Serious Naturalist and the Frivolous Collector: Convergent and Divergent Approaches to Nature in D’Amboinsche Rariteitkamer
Gijsbert M. van de Roemer

Repackaging East Indies Natural History in François Valentyn’s Oud en Nieuw Oost-Indiën
Siegfried Huigen

Southern-Netherlandish Observations and Knowledge Production of Naturalia on the Seas: The Writings of Michael de Febure (1721)
Wim de Winter

Book reviews

Dorothée Sturkenboom, De ballen van de koopman. Mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek
Feike Dietz

Harriet Stone, Crowning Glories. Netherlandish Realism and the French Imagination during the Reign of Louis XIV
Michele L. Frederick 

Jaap Geraerts, Patrons of the Old Faith. The Catholic Nobility in Utrecht and Guelders, c. 1580-1702
Conrad Gietman

Sophie Raux, Lotteries, Art Markets, and Visual Culture in the Low Countries, 15th-17th Centuries
Angela Jager

Russ Leo, Tragedy as Philosophy in the Reformation World
Marrigje Paijmans

Marisa Anne Bass, Insect Artifice. Nature and Art in the Dutch Revolt
Catherine Powell

Geoffrey Parker, Emperor. A new life of Charles V; Femke Deen, Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje
Erik Swart

Notes

José Eloy Hortal Muñoz, Pierre-François Pirlet, and África Espíldora García (eds), El ceremonial en la Corte de Bruselas del siglo XVII. Los manuscritos de Francisco Alonso Lozano – Dries Raeymaekers

Pierre-François Pirlet, Le confesseur du Prince dans les Pays-Bas espagnols (1598-1659). Une function, des individus – Violet Soen

Rupali Mishra, A Business of State. Commerce, Politics, and the Birth of the East India Company – Joris van den Tol

Early Modern Low Countries is an initiative of the Study Group Seventeenth Century and the Dutch-Belgian Society For Eighteenth-Century Studies. For information about the journal you can visit our website or contact one of the members of our team of editors.