Studiedag: Globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne tijd

Op vrijdag 27 februari organiseert de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis de Dag van het Onderzoek, die dit jaar zal plaatsvinden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst zullen twee onderzoeksgroepen (uit Leiden en Leuven) hun lopende projecten voorstellen, met als thema ‘globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne periode’. Inschrijven kan vóór vrijdag 20 februari. Klik hier voor meer informatie over aanmelding en het programma.

Pas verschenen: The Royalist Republic

Bij Cambridge University Press verscheen deze maand: Helmer Helmers, The Royalist Republic. Literature, Politics, and Religion in the Anglo-Dutch Public Sphere, 1639-1660

Jacket

De executie van de Engelse koning Karel I in 1649 was een van de schokkendste gebeurtenissen van de zeventiende eeuw. In de Nederlandse media had dit nieuws een enorme impact. Honderden pamfletten, prenten, liedjes, toneelstukken en geschiedenisboeken gaven een opmerkelijk royalistische uitleg aan de gebeurtenissen in Engeland.

The Royalist Republic onderzoekt waarom de dood van een koning tien jaar lang het Nederlandse politieke debat kon domineren. Helmers belicht de strijd van Engelse en Schotse haatpredikers en diplomaten om de Nederlandse publieke opinie, en onderzoekt waarom juist het koningshuis zo succesvol was in het mobiliseren van steun. Zo levert hij nieuwe inzichten in de verwovenheid van de Nederlandse en Britse politieke en literaire cultuur in het midden van de zeventiende eeuw.

Helmer Helmers is Veni-onderzoeker en UD Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

“This absorbing and original book introduces us to one of the most extraordinary political phenomena of the seventeenth century (…) Helmers’ beautifully crafted and deeply researched study reveals a true media phenomenon, engaging one of Europe’s most sophisticated publics.” Andrew Pettegree, University of St Andrews

“One of the most arresting and original works of early modern literary criticism in recent years.” Joad Raymond, Queen Mary, University of London

“Compellingly written, informative, and full of insight, Helmer Helmers’ The Royalist Republic will be enjoyed by all readers interested in the history and literature of the turbulent mid-seventeenth century.” Hugh Dunthorne, University of Swansea

“A sparkling and innovative account of Anglo-Dutch print culture during the mid-seventeenth century.” Jason Peacey, University College London

Call for papers jaarcongres

Uit de Europese mal. Europese hypes in de Nederlanden. Call for papers Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw

Zaterdag 29 augustus 2015, Radboud Universiteit Nijmegen

Europa

In een tijd waarin (de betekenis van) Europa druk bediscussieerd wordt, vraagt het jaarcongres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw aandacht voor vroege Europese hypes, modes en trends. In zeventiende-eeuws Europa volgden deze elkaar in rap tempo op. Petrarkistische sonnetten veroverden snel terrein tijdens de vroege zeventiende eeuw, encyclopedieën deden dat aan het eind van de eeuw. Vorsten overal in Europa namen de Habsburgse en Franse hofcultuur over, terwijl architectuur, iconografisch programma en politieke en economische ambitie van bijvoorbeeld het Amsterdamse stadhuis (1648-1655) duidelijk geënt zijn op vergelijkbare monsterprojecten elders in Europa. Het kansspel was net zo goed een Europese hype als de hang naar utopische initiatieven. Reizende en migrerende kunstenaars, kooplieden, wetenschappers en charlatans droegen bij aan de verspreiding van hypes.

Tijdens dit congres willen wij drie vragen centraal stellen: (1) waarom werden bepaalde personen, zaken, tradities of kunstvormen gedurende de lange zeventiende eeuw over heel Europa nagevolgd; (2) welke Europese hypes zijn afkomstig uit de Nederlanden en hoe vonden deze hun weg in Europa; en (3) hoe werden, andersom, Europese fenomenen toegeëigend door en in de Lage Landen? In een proces van navolging en toe-eigening vinden altijd adaptaties plaats, afhankelijk van de nieuwe (culturele, economische, politieke of religieuze) context.

We willen hierbij nadrukkelijk aandacht vragen voor het Europese karakter en de Europese implicaties van de hypes, steeds vanuit het perspectief van de Nederlanden: hoe Europees is de reikwijdte van een hype? Zorgen hypes binnen Europa voor eenheid of juist voor diversiteit? Duidt de navolging van een hype op het bestaan van een idee Europa of juist niet? Is er sprake van Europese toe-eigening van fenomenen die hun herkomst in andere werelddelen vinden? Welke mechanismen van symboliek en retorica spelen een rol in de processen van navolging en toe-eigening?

Onderwerpen van papers zouden kunnen liggen op het terrein van:

 • de stedelijke cultuur: ruimtelijke ordening, stedelijke gemeenschappen, gebouwen in de stad (stadhuizen, schouwburgen, stadspaleizen), beeldvorming over steden;
 • oorlog en vrede: manier van oorlog voeren en vrede vieren, beeldvorming over oorlog en vrede;
 • kunst, muziek, mode en literatuur: poëticale uitingen, vertalingen, genres, vormen, technieken, motieven;
 • voeding en genotsmiddelen: gebruiken, grillen, recepten;
 • reputaties en rollen van bepaalde instituten en individuen: adel en burgerij, auteurs, kunstenaars, politici, wetenschappers, vrouwen met een publieke functie;
 • religie: religieuze rituelen, grensoverschrijdende religieuze gemeenschappen en allianties; bindende en (onder)scheidende modellen, beeldvorming hierover;
 • handel: de relatie tussen de Republiek, Europa en de wereld, beeldvorming over handel en handelsbetrekkingen, diplomatieke missies;
 • theoretische modellen en de identiteit van de Republiek in Europa.

De congrescommissie nodigt iedereen van harte uit een bijdrage te leveren aan dit congres. De spreektijd is maximaal 20 minuten. De voertaal van het congres is Nederlands, maar ook voorstellen voor papers in het Frans, Duits en Engels zijn welkom. Abstracts voor papers of panels van drie papers kunnen tot uiterlijk 7 mei 2015 ingediend worden bij Nina Geerdink, n.geerdink@let.ru.nl Abstracts zijn maximaal 300 woorden en gaan vergezeld van een kort CV (max. 100 woorden)

De congrescommissie

 • Raingard Esser (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Nina Geerdink (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Jeroen Goudeau (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Johan Oosterman (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dries Raeymaekers (Radboud Universiteit Nijmegen)